חיפוש מלגה על רקע אישי

 • מין
 • שנת לידה (4 ספרות)
 • מצב סוציואקונומי?
 • בעל מעמד סוציו אקונומי נמוך
 • שירות צבאי/שירות לאומי
 • שירות לאומי/שירות צבאי
  • שנת השחרור צבאי (4 ספרות)
  • לוחם
  • תומך לחימה
  • חייל בודד
 • דת
 • מוצא
 • דובר שפה
 • אזרחות
 • עולה חדש
  • שנת עלייה (4 ספרות)
 • מקום מגורים
 • מקום מגורים מקורי
 • מקום מגורים בזמן הלימודים
 • נכות
 • מוכן להגיע לסדנאות העשרה?
 • מוכן להגיע לסדנאות העשרה?
 • התנדבות
 • התנדבות
 • ספורטאי
 • ספורטאי
0
מלגות
0
מלגות